ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ (transition)

ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل مفهومیست از ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ در تغییر ﺻﺤنه و ایجاد ارتباط به وﯾﮋه از ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕر ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن اﺳت . در واقع زمانی که شما چند تصویر یا ویدئو دارید و میخواهید نمایش این تصاویر یا ویدئوها یکی پس از دیگری همراه با افکتی نمایش داده شود باید  از ترنزیشن ها در افتر افکت استفاده کنید.

پروژه های آماده ترنزیشن افتر افکت

مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت مجموعه ترنزیشن پارالاکس All in One MotionTransition Parallax Expression ToolKit

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت مجموعه ترنزیشن ۲ Videohive Transitions Pack - Blinds Vol. 2

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت مجموعه ترنزیشن ۱ Videohive Transitions Pack - Blinds Vol. 1

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن دایره ای MotionArray Circle Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت پک ترنزیشن کارتونی Videohive Liquid Transitions Big Pack

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افترافکت ترنزیشن Transitions 22527100

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افترافکت ترنزیشن جوهری LIQUID TRANSITIONS PACK

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افترافکت مجموعه ۷۵۰ ترنزیشن Glitch Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افترافکت بانک ترنزیشن Transition Bank 2.0

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افترافکت ترنزیشن 1800+ Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت پَک ترنزیشن چندمنظوره Multipurpose Transitions pack

دسته : /
آخرین محصولات مرتبطآخرین محصولات مرتبط در این دسته بندی
1684تعداد محصولات
2153تعداد کاربران
74تعداد دسته بندی ها
31تعداد مطالب آموزشی